Työnohjaus

Työnohjauksella autetaan työntekijää ja työyhteisöä tutkimaan ja vahvistamaan heidän perustehtäväänsä, löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhönsä ja onnistumaan ammatillisessa kehittymisessä.

Voimavarakeskeisen työnohjauksen tavoite on tukea työntekijöiden toimijuutta, lisätä työhyvinvointia ja vahvistaa kykyä kohdata vaikeita tai ristiriitaisia tilanteita työssä. Pyrkimyksenä on aikaansaada rakentavaa dialogia ja etsiä uudenlaista ymmärrystä ja vaihtoehtoisia tapoja kohdata asiakkaita ja/tai työryhmää.

 • Oma suhde työhön
 • Työhyvinvoinnin lisääminen
 • Työtehtävien selkiyttäminen
 • Työssä jaksaminen
 • Työn merkityksien kirkastaminen
 • Myönteisyystaitojen vahvistaminen
 • Työn kehittäminen
 • Vuorovaikutussuhteiden tarkastelu työyhteisössä ja asiakassuhteissa
 • Ristiriitatilanteiden selvittäminen tai ymmärtäminen uudella tavalla
 • Vaihtoehtojen ja uusien mahdollisuuksien löytäminen
 • Voimavarojen tunnistaminen ja lisääminen

 

Työnohjauksen toteutus

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Työskentely on prosessinomaista, mutta ohjauksen pituus ja muut käytännöt sovitaan aina yksilöllisesti, jotta yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaan tavoitteita ja tarpeita.

Työnohjaajan tehtävä

Työnohjaaja antaa työryhmälle tai yksittäiselle työntekijälle ulkopuolisen näkökulman ja hän luo rakenteen tapaamisille. Työnohjaaja kuuntelee jokaista ja huolehtii ryhmässä kaikkien oikeuksista. Sopivilla kysymyksillä hän auttaa työnohjattavaa / työnohjattavia keskustelemaan siitä, mistä on heille hyötyä juuri nyt.

Valmennus (Coaching)

Valmennus tähtää lyhyellä aikajänteellä jonkin rajatun tavoitteen saavuttamiseen. Valmennus vahvistaa ohjattavan kykyä tunnistaa henkilökohtaisia valmiuksiaan ja kykyjään sekä löytämään uusia näkökulmia työn tekemiseen. Valmennuksen aikana on tapaamisia ja välitehtäviä. Soveltuu hyvin esim esimiestehtävissä oleville. Valmennusisältöjä voi olla esim:

 • Työn ilo ja merkityksellisyys
 • Yhteistyön parantaminen
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö
 • Itsetuntemus ja johtaminen
 • Ristiriitatilanteiden hallinta
 • Työhyvinvointi
 • Kehityskeskustelujen laatu
 • Muutos työelämässä

Konsultaatio

Rajatun työelämään liittyvään asiaan vaihtoehtojen etsimistä ja ratkaisemista yhdessä ohjaajan ja asiakkaan kanssa. Hyödynnetään konsultoivan ohjaajan kokemusta ja tietotaitoa hänen substanssiosaamisesta.

Työhyvinvointisuunnitelma ja työpajat

Satsaukset työhyvinvointiin ovat investointeja, jotka vaikuttavat merkittävästi organisaatioiden tuottavuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen sekä työurien pidentymiseen. Parhaimmillaan hyvinvointi näkyy muun muassa korkeana työmotivaationa, innokkuutena kehittää toimintoja ja luoda uusia toimintatapoja sekä organisaation ketteryytenä muutostilanteissa. Työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen ja kehittäminen luo työn iloa ja merkityksellisyyttä.

Työyhteisöille sopivia työpajoja, joiden sisällöt ja teemat valitaan työyhteisön tarpeista lähtien. Teemoina voi olla esim.

 • Arvot, asenteet ja motivaatio
 • Voimavarakartoitus
 • Työhyvinvoinnin kartoitus
 • Työhyvinvointisuunnitelma
 • Stressin hallinta
 • Tiimi tutuksi, sinä-minä-me
 • Muutoksiin mukautuminen
 • Sujuvuutta arkeen
 • Erilaisuus rikkaudeksi
 • Luova Tyhy-paja

Muutos on väistämätöntä, kasvu on vapaaehtoista.